100 كلمة الاكثر إستعمالا في اللغة الفرنسية الجزء الثالث1. pays دولة
2. prêt مستعد
3. femme مرأة
4. affaire عمل أو غرض أو تجارة
5. espérer يأمل
6. boulot عمل
7. endroit مكان
8. corps جسم
9. hier البارحة
10. désolé أسف
11. grande كبير
12. dehors خارج
13. cause سبب
14. vivre يعيش
15. garçon صبي
16. haut عالي
17. main يد
18. nouvelle أخبار أو جديدة
19. plein مليء
20. semaine اسبوع
21. croire يعتقد
22. marcher يمشي
23. arrêter يوقف
24. clair واضح
25. envie الرغبة
26. dernier أخر
27. meilleurأفضل
29. presque تقريبا
28. tellement تماما أو الى حد بعيد
30. tomber يسقط
31. appeler يسمى
32. confiance ثقة
33. garde حارس
34. dur صعب
35. route طريق
36. cul مؤخرة
37. abord أولا
38. important مهم
39. chien  كلب
40. jeu لعبة
41. heureux  سعيد
42. mariage زواج
23. pauvre فقير
44. retour  يرجع
45. parfois أحيانا
46. verre  كأس
47. fête عيد
48. adore  يعشق
49. coeur قلب
50. doute شك
51. payer يدفع
52. mauvais سيء
53. bras  دراع
54. gentil لطيف
55. faute خطأ
56. équipe فريق
57. exactement تماما
58. penser يفكر
59. changer يغير
60. commence يبدأ
61. lieu مكان
62. entendre يسمع
63. malade مرض
64. travailler يعمل
65. écrire يكنب
66. rendre يفقد يضيع
67. cher غالي
68. partout في كل مكان
69. regarder ينظر
70. montrer يضهر
71. chercher يبحت
72. boire  يشرب
73. esprit روح
74. bois خشب
75. essayer يحاول
76. arme سلاح
77. rêve حلم
78. perdre يضيع
79. semble يضهر يشبه
80. paix سلام
81. livre كتاب
82. dormir ينام
83. retard متأخر متخلف
84. sauf ما عدا
85. maître سيد أو معلم
86. morte يموت
87. noir أسود
88. choix إختيار
89. sale وسخ
90. sûrement بالتأكيد
91. visage وجه
92. sérieux جاد
93. âge عمر
94. tirer   يجر أو يقدف
95. honneur  الشرف
96. ciel  سماء
97. garder يحفض يحمي
98. gauche يسار
99. courant الجاري الحالي


Suivez nous sur facebook